Na osnovu člana 20a zakona o radu (Službene novine Fedaracije FBiH>> broj 26/16 i 89/18), člana 8. stav (7)
Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (Službene novine KS broj: 19/21 i 10/22) i Odluke o imenovanju Komisije broj:05/732 od 18.07.2022 godine Komisija donosi,

Pogledaj punu odluku: OVDJE